Projekt leírás

Az akcióterület lakosságának egészségügyi problémái szorosan összefüggenek a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek – főleg az alkoholizmus és a dohányzás – hatása. A gazdasági rendszer változásával együtt járó bizonytalanság, a stressz, a munkahely féltése, vagy éppen reménytelennek tűnő elérése sok mentális probléma okozója. E betegséggel kapcsolatos előítéleteket levetkőzve mind több érintett kéri szakember segítségét gyógyulásához. Emellett a mentális problémák egy része szomatizálódik és testi betegségben jelentkezik.
A számszerűsíthető eredményeken túl a projekt hozzá járult az akcióterületen élők életminőségének javulásához az által, hogy saját igényeiknek megfelelő programokban vehettek részt, valamint a pszichés és a már szomatizálódott betegségeik is kiszűrésre kerültek és megfelelő ellátásban is részesültek. A projekt hatása kiterjedt minden korosztályra a gyermekektől kezdve az aktív korú népességen át az idősekig. A közösségi élet fejlődött az akcióterületeken, a lakosok egészségi állapota munkaerő-piaci helyzete javult.

A megvalósuló tevékenységek hozzájárultak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárultak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez. A fejlesztés során létrejövő, megerősödő intézményi kapcsolatok hozzájárultak egy jobban működő, összehangolt, komplex, szociális ellátórendszeri működéshez.

Programelemek:
A szakmai tevékenységek egy része folyamatosan megvalósuló, hosszabb időszakot igénybe vevő rendszeres tevékenység volt, más része pedig egy-egy napra eső alkalomszerű program. A projektben nem terveztünk olyan rendezvények és programelemek megvalósítását, amelyek a fejlesztésektől függetlenül is megrendezésre kerülnének.

Akcióterület határa:
Orosházi út – Gyár u. – Lajta u.- Rokka u. – Kígyósi út – Kerekegyházi út – bányatavak közt – Kereki u. – belterületi határ – vasút által határolt terület – Északi elkerülő út – Élővíz-csatorna – Bánszki – Bartók Béla út – Orosházi út által határolt terület.

Szegregátum:
Szegregátum (a Berényi út menti városrészen belül): Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út.
A Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út által körülhatárolt blokkban a 2011. népszámlálási adatok alapján 52 fő él, jelentős számú roma család tartózkodik itt életvitel szerűen.

Szegregációval veszélyeztetett terület:
Szegregációval veszélyeztetett terület (a Jamina városrészen belül): A Franklin utca északi oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig.
A Franklin utca északi oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig körülhatárolt blokkban a 2011. népszámlálási adatok alapján 88 fő él.

Célcsoport:
A tevékenységek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósult meg. Az elsődleges célcsoport az akcióterületen élők közül a szegregált területen élő hátrányos helyzetű lakosok voltak. A programokon megengedett volt a résztvevő személyek 25%-ig más, nem a célcsoportból származó személyek bevonásának, részvételének támogatása annak érdekében, hogy a csoportközi feszültségek enyhüljenek.
Mivel a projekt akcióterülete tartalmazta a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területet is, a folyamatos szociális munka biztosított a szakmai tevékenységek elejétől.

A projekt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett konzorciumvezető irányításával valósult meg.

A megítélt támogatás összege 100%-os támogatási arány mellett 283 000 000 Ft

Projekt befejezése: 2023.08.28.

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001