Partner neve: Egyensúly Alkohol Ellenes Egyesület
A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)

B) Folyamatos szociális munka megteremtése

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;

Partner szerepe a tervezésben: Részt vett a projekt előkészítésében, pályázat benyújtásában. Felelős a projektfejlesztés végrehajtásáért.
Partner szerepe a végrehajtásban: Mint konzorciumi tag felelős a végrehajtásban.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint konzorciumi tag nem felelős a fenntartásban.

A szervezetről

Az egyesület Békéscsabán lett bejegyezve, a Dél-Alföldi fejlesztési régióban, Békés megyében.

Békéscsabán jogelődjeink alapították meg az első magyarországi Alkohol Ellenes Klubot 1958-ban, a mai Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetségének gyökerei innen eredeztethetők. Harminc év elteltével Névtelen alkoholisták csoportjaként léteztek tovább önfenntartó módon.

Az egyesületünk 2003-ban nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételét, és közhasznú státuszának bejegyzését, ekkor Egyensúly Szabadidő Klub néven tevékenykedtünk. 2010 májusától Egyensúly AE Egyesület néven működünk és aktívan harcolunk az alkoholizmus ellen.  E súlyos társadalmi probléma specifikusságából adódóan tevékenységünk – széles körű szociális szolgáltatásaink mellett – túlmutat a célcsoportunkkal való együttműködésen, a függőség okozta károsodások fizikai és mentális következményeinek korrekciója mentén szinte alig van olyan társadalmi csoport, mellyel ne kerülnénk kapcsolatba napi munkánkban, így többek között foglalkozunk fiatalokkal, családokkal, nőkkel, gyerekekkel, fogyatékossággal, különböző depriváltsággal, hátrányos helyzetű térségben élő embertársainkkal. Valljuk, hogy a társadalomban meglévő előítéletek magukban hordozzák egyének, családok teljes exklúziójának a veszélyét, ami ellen szociális szakemberként kötelességünk fellépni. Alapszabályunk is rögzíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. Az esélyegyenlőség számunkra evidencia, melynek elérésére folyamatosan törekszünk mind a kötelezően vállalt feladatainkban, mind civil kezdeményezéseink során. Missziónk egy olyan modellértékű komplex, integrált intézmény és a hozzá tartozó szolgáltatási struktúra működtetése civil keretek között, mely képes kezelni összetett szociális problémákat, képes társadalmi válaszokat adni azokra, melyek a másik két szektorban egyáltalán nem, vagy csak részben elégülnek ki. A szenvedélybetegek nappali ellátása mellett, 2011 óta pszichiátriai betegek nappali ellátását is végezzük, amely a szociális törvényben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. Az állami normatíván kívül, pályázatokból próbáljuk megvalósítani a kötelező feladatokon túlmenő szolgáltatások biztosítását. Klienseinknek olyan programokat szervezünk, amelyek biztosítják számukra a pszichoszociális rehabilitáció lehetőségét.

Az egyéni esetkezelés mellett fontos szerepük van a csoportos terápiáknak is, melyek célja az intimitás megélése, a személyes erőforrások feltárása, bővítése, a hibás viselkedésminták korrekciója, a pszichés fejlődés és adaptív alkalmazkodás érdekében. A csoport üléseken lehetőség nyílik a pozitív jövőkép kialakítása mellett a konfliktus helyzetek kezelésére, szorongások oldására is. A csoportos módszerek alkalmával az ellátottak szociális készségei is fejlődnek.

 

Tematikus csoport

A csoport előre kidolgozott témák szerint működik, ahol a résztvevők megismerik egymást és önmagukat bizonyos szempontok alapján, különös tekintettel a pszichiátriai és szenvedélybetegség szomatikus, pszichés és szociális károsító hatására.

 

Szabadinterakciós csoport

A résztvevők beszélnek és beszélhetnek akár a múltjukról, múltjuk fontos eseményeiről, jelen érzelmeikről, egymással kapcsolatos élményeikről, benyomásaikról. A csoport különböző érzelmi-kapcsolati viszonyulási módjuk megjelenését teszi lehetővé, melyek a csoportban és az egyéni beszélgetésekben feldolgozhatóvá, értelmezhetővé válnak, jelentős segítséget nyújtva az önismeret mélyüléséhez is.

 

Készségfejlesztő csoport

Célja a tagok önértékelését, alkalmazkodási készségét fejlessze, hogy a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményesebbek legyenek. Fő elemeiként a tanulást, a gyakorlást, az alkalmazást, és az értékelés folyamatát kell, hogy tartalmazza. A csoport témái célirányosak. A foglalkozások egyrészt a csapatszellem kialakítását, az együttműködési készségek fejlesztését, az önismeret, önbecsülés, tolerancia és elfogadás képességét célozzák meg. Másik fontos cél a kommunikációs képességek fejlesztése, a kreatív gondolkodásmód, a konfliktuskezelés, az aktív figyelés és önkifejezés szituációs gyakorlatokban történő feldolgozása.

 

Önsegítő csoport

Az önsegítő kis létszámú csoportok lényege, hogy a résztvevők kezdeményezésére kialakuló sorstársi összefogás valamilyen azonos vagy közös, probléma miatt rendszeresen összejönnek gondjaik megbeszélésére, s ha lehet, enyhítésére. Tevékenysége a beszélgetés, a csoportos kapcsolati háló és egymás támogatása. Az önsegítő csoportok hatása az önértékelésre, a megküzdési képességre, a hangulati állapotra és az aktivitásra jelentős mértékkel bír.

 

Konzultáció

A konzultáció során a segítő arra törekszik, hogy segítse az ellátottat az eldöntendő kérdéseinek, problémáinak megértésében és a megoldásában. Ennek során az ellátott megismerheti, hogy hogyan hozza meg döntéseit, hogyan alakítsa kommunikációját, viselkedését, hogyan érvényesítse jogait, hogyan kezelje érzelmeit és indulatait. A személyes kapcsolatok rendszerében megvalósuló konzultáció az ellátott igényeire koncentrál, a segítő személyközpontú készségére és tudására épül. A konzultáció célja, hogy a kliens tudatosan önálló döntéseket hozzon, képes legyen célokat megfogalmazni és ezeket elérni. Feladatunk továbbá az egyéni képességek, igények és szükségletek harmóniáját megteremteni: az irreális elképzeléseket realitás közelbe helyezni, akár túl, akár alul értékelt teljesítményről legyen szó.

 

Pszichoszociális tanácsadás

Az ellátott támogatást kap döntéseinek meghozatalához, szociális információnyújtásban részesül (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről), valamint az ezekhez való hozzájutáshoz kaphat segítséget. Pszichoszociális támogatásban részesülhet az ellátott hozzátartozója is, aki problémásnak érzi az ellátottal való kapcsolatát. A változást a rendszer azon tagjával kezdjük, aki a legkönnyebben tud változni. A pszichoszociális tanácsadás során az ellátott segítséget kaphat továbbá a napi tevékenységeinek megszervezésében, a szabadidejének hasznos eltöltéséhez, a gyógyszer-compliance segítésében.

 

Készségfejlesztés

Célja a tagok önértékelésének, alkalmazkodási készségének fejlesztése, a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményesebbé tételéhez. A hatékony készségfejlesztés során az ellátott közösségen belüli életminősége maximalizálódhat, önállósági szintje megtartható, illetve növelhető. A pozitív énkép, önismeret és önértékelés csökkenti a szorongást, mely az ellátott teljesítményt fokozza, ezzel nyitottabbá válnak a készségeik fejlesztésére és a pszicho-szociális intervenciókra.

 • Önismeret fejlesztése
 • Problémamegoldó készség fejlesztése
 • Munkavállalási készség fejlesztése
 • Munkahellyel kapcsolatos igényeik felmérése, reális célkitűzések megfogalmazása, felkészítés munkavégzésre, kiközvetítés
 • Intézményen belüli foglalkoztatás feltételeinek kialakítása (munka rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás)
 • Álláskeresés támogatása, motiválás a Munkaügyi Központ szolgáltatásainak igénybevételére
 • Munkába állás segítése tréningekkel, vagy tréningekhez jutás lehetőségével
 • Önellátási készségek
 • A szabadidő eltöltésének készségfejlesztése

 

Stresszkezelés

 

A pszichiátriai és a szenvedélybetegek gyakran részesülnek negatív minősítésben, sok az ellenséges indulat, az átlagosnál több a kritika, nem ritkán csökken a hasznosság érzése, negatív önkép alakul ki. Problémamegoldó és kommunikációs készségük alacsony intenzitású, melyből számos konfliktus éri őket. Ezek a környezeti stressz élmények és életesemények stresszforrásként szerepelnek az ellátott életében, a családi életben, a szociális és szabadidős tevékenységekben, a munkavégzés során, melyek különböző pszichés és szomatikus rendellenességeket okozhatnak. A stresszkezelés célja a teljes élet lehetőségének biztosítása különböző technikákkal:

 

 • Szorongásoldás
 • Agressziókezelés
 • Kríziskezelés
 • Kommunikációs készség fejlesztése (pozitív kérés, pozitív érzés, negatív érzés, aktív figyelem)
 • Öngyilkosság kockázatának kezelése

 

Külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére, valamint a megromlott családi kapcsolatok kezelésére.

A stresszkezelés hatékonyságának növelését szakemberek (pszichológus, pszichiáter) együttműködésével is erősíteni kell.

 

Stresszkezelés a családtagok bevonásával

 

A stresszkezelés a család, közeli hozzátartozók bevonásával hatékony kommunikációs technikák és problémamegoldó készségek elsajátításával valósul meg. Segítjük a klienst és a családtagjait a problémák pontos meghatározásában, megoldási lehetőségek összegyűjtésében.

 

 

A dolgozóink eredményes munkája érdekében szupervízor igénybevételét biztosítjuk, mivel a segítő kapcsolatban adódhatnak olyan váratlan helyzetek, amelyekkel nem tud önállóan megbirkózni a segítő, ő maga is segítségre szorul. Ezek kezelését szolgálja a szupervízió, melynek célja a szakmai kompetencia fejlesztése. Az önmagáért felelősséget vállaló hivatásbeli segítő személyiség/szerep identitásának tisztázása, erősítése a tapasztalati tanulás által. Az érett hatékony segítő kapcsolatban a segítő reálisan látja önmagát, tud bánni szorongásaival, félelmeivel, elfogadja gyengeségeit, korlátait. Képes arra, hogy pozitív, jónak átélt én-részeit összehangolja a saját árnyékszemélyiségével, tehát rendelkezik a személyiség integráltságával.

 

A mindennapokban az intézmény dolgozói az alábbiakban nyújtanak segítséget az ellátottak számára:

 • Információ nyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés
 • Életvezetési tanácsadás
 • A személyi higiénia fenntartásának biztosítása. Ruházatuk mosása, szárítása az ellátott aktív részvételével történik, mely a szükségleteinek megfelelő mértékben, a higiéniai követelmények betartásával, egyénre szabottan valósul meg.

 

 • A szolgáltatás telephelyén lévő konyhában lehetőség van az ellátottak számára az étel melegítésére és elfogyasztására.

 

 • Intézményünkben a klienseink igényeik szerint válogathatnak az adományba kapott ruhaneműkből, lábbelikből, lakástextíliákból önmaguknak, illetve családtagjaik számára.

 

 • Az ellátott hivatalos ügyeinek intézésében való segítségnyújtás az ellátott aktív bevonásával történik, melynek célja ezen készségeknek a fejlesztése. E módszer alkalmazásakor a lehető legnagyobb mértékben kell törekedni az ellátott önállóságának megtartására, a meglévő kompetenciáinak és készségeinek bevonásával.

 

 • Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyek intézése.
 • Munkavállaláshoz és a személyazonosságuk igazolásához szükséges okmányok igénylése.
 • Ingyenes jogsegély szolgálat
 • Ingyenes számítógép, Internet használati lehetőség, e- ügyintézés.
 • Szakellátáshoz való hozzájutás segítése, tartalmazza mind a szociális, mind az egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítését, valamint az intézmények igénybevételének, megközelíthetőségének információit. Amennyiben az ellátott állapota megkívánja, abban az esetben szükséges a kapcsolat felvétel kezdeményezése, időpont egyeztetése, az ellátott elkísérése, az intézménybe történő eljutásának megszervezése. Az ellátott minél hatékonyabb rehabilitációja, re-integrációja érdekében a kezelőorvosával kapcsolatot kell fenntartani.
 • Szabadidős programok szervezése.

 

Az ellátottak szabadidejének hasznos eltöltése érdekében számos programot alakítottunk ki, melyek az ellátotti igényekre alapozva kerülnek megvalósításra. Filmklub elnevezésű csoportfoglalkozásnak az alapja egy értékes, mondanivalóval rendelkező film, mely garantálja a jó hangulatot és a gondolatébresztő beszélgetések elindulását, valamint a film által felvetett témák és kérdések megvitatását.

A Filmklub egy olyan program tehát, amely ingyenes mozi élményt nyújt, jó lehetőséget kínál kapcsolatok építésére, barátságok kialakulására, a kellemes szórakozás biztosítása mellett.

Mindezek alapján olyan filmeket keresünk és vetítünk, amelyek alkalmasak arra, hogy elindítsanak egy kötetlen beszélgetést, amely során értelmezzük a filmeket, azok sokszor nehezen kibogozható mondanivalóját, tanulságát, hogy a foglalkozás végén képessé tegyük őket arra, hogy saját életünkben hasznosítani tudják a hallottakat, tapasztaltakat.

 

A Kreatív kuckóban a jó hangulatú alkotás közben, szinte észrevétlenül kerül fejlesztésre a résztvevők szocializációs folyamata – a szabadidő hasznos eltöltésén túl a közös munkatevékenység szabályainak, az egymásra figyelésnek és egymás segítésének a tanulása.

 

A Recept klub alkalmain költséghatékony, egyszerű, könnyen elkészíthető ételeket főzünk, sütünk meg közösen. A munka közben szó esik az egészséges táplálkozásról, életmódról és mindezek fontosságáról.  A részvevők elmondhatják ötleteiket, tapasztalataikat.

 

A Kötetlenül elnevezésű csoportfoglalkozásainkon, mint ahogy a nevében is benne van kötetlenül beszélgetünk különböző fontos témákról, kérdésekről. A résztvevők megoszthatják egymással véleményüket, élményeiket.

 

A mindennapos programok mellett pályázati forrásokból igyekszünk, még élménydúsabbá tenni a hétköznapokat kirándulással, közös szabadtéri eseményekkel. A legutóbbi kirándulásunkon Gyula mellett, a Steigervald Tanyára látogattunk el, ahol megnéztük a Tanyamúzeumot, mely a 20. század fordulóján és első felében élő parasztok életét és termelési kultúráját mutatta be. Különlegessége, hogy a gyulai parasztok önkéntes adományaiból jött létre. Ezt követően a programsorozatban különböző bemutatókon vehettünk részt, így a csikós bemutatót is megtekinthettük. Kocsikázhattunk az alföld vidékére jellemző pusztában. Lehetőségünk volt az istállók, a kisállat park megtekintésére. Majd elfogyasztottuk az ízletes ebédet is: babgulyás, házi fánk, ásványvíz került asztalunkra. Programunk második részében a szabadkígyósi Wenkheim parkban lévő kastélyba látogattunk el.

Több alkalommal rendezünk családi napot az egészség jegyében, melyre nemcsak a klienseinket, hanem családtagjaikat és az érdeklődőket is várjuk. Ezeken a napokon lehetőség van vérnyomás, vércukor, testzsír százalék mérésre, az udvarunkon labdajátékokra, versenyekre. A gyerekek és fiatalok számára kézügyességet fejlesztő programot, arcfestést, csillámtetoválást biztosítunk.

Egyesületünk a 2015-ös évtől együttműködik a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, ennek kapcsán tavaly decemberben munkatársaink és önkéntes segítőink nagy mennyiségű élelmiszert gyűjtött össze. A tartós élelmiszert karácsony előtt osztottuk szét 70 családnak, mely nagy segítség volt nekik, mivel klienseink döntő része alacsony jövedelemmel rendelkezik. Szoros kapcsolatot ápolunk más szociális és egészségügyi szervezettel.

Így ez év májusában a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival karöltve 100 láda adományba kapott almát osztottunk szét, szintén hátrányos helyzetű családoknak.

Mindezek mellet évente több alkalommal osztunk tartós élelmiszercsomagot ellátottaink részére, és szociális étkeztetést is biztosítunk.

 

A tavalyi évben terepgyakorlat keretében, egy hetet töltöttek el intézményünkben a szociális gondozói képzésen résztvevő tanulók. Betekintést nyertek az egyesület tevékenységébe, találkoztak ellátottainkkal, és részt vettek csoportfoglalkozásainkon, programjainkon.

Dolgozóink meghívásra rendezvényeken, képzéseken, iskolákban bemutatják a ,,Szociopoly” elnevezésű érzékenyítő társasjátékot, melynek segítségével a résztvevők toleránsabbá, elfogadóbbá válnak hátrányos helyzetű embertársaikkal szemben.

Intézményünk ajtaja nyitva áll az önkéntes munkát végezni szándékozók előtt is, legyen az bár kötelező – iskolai közösségi szolgálat, közérdekű önkéntes tevékenység – vagy önszántából vállalt. Rendezvényeink sikeres lebonyolításában rendszeresen önkéntes segítők is részt vesznek.

 

A korábbi eredményeinket látva és a kliensek, szolgálatok, rendelők, munkaügyi központok tapasztalatait összegezve jutottunk arra a megállapításra, miszerint égetően szükséges a védett szállás megteremtése, a szenvedélybetegséget legyőzni kívánók számára Békéscsabán. Tapasztalatcsere végett Fekete Csaba által vezetett védett szállást tekintettük meg Budakeszin, melynek hozadékaként 2006 szeptemberében Békéscsabán megvalósítottuk és megnyitottuk a régióban egyedülállóként a Hétpróba Ház nevű védett szállást, a szenvedélybetegségből kikerülni vágyó embertársaink számára. Dr. Levendel László professzor alapelveit követve kísérleti modell program keretében először négy férfi számára biztosítottuk az „új élet” lehetőségét.

Ellátásunk céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése, a közösségi integráció fenntartása. A kliensek gondozásában, illetve rehabilitációjában a természetes segítők aktív közreműködésére is számítunk. Az intézményes lehetőségekkel szemben az egyéni megoldásokat preferáljuk. Ellátásunk ily módon a leghatékonyabb pszichoszociális rehabilitációt képes megvalósítani, mely a piaci ár alatti lakhatással jöhet létre. A védett szállás egy állomás szeretne lenni a szenvedélybetegek életében, ahol a kliensek szükségleteihez, céljaihoz alkalmazkodva kínálunk szolgáltatásokat.

Jelenleg három fő hajléktalan kliens lakik a védett szálláson, akik számára e lehetőség biztosítja mindennapjaikban az alapvető szükségleteik, többek között lakhatás, mosás, tisztálkodás kielégítését. Akik reményeink szerint, visszatérve a ,,normál” életbe, új tapasztalatokat szerezve tudják saját maguk és családjuk számára megtalálni a kiutat a reménytelenségből, a szegregációból.

 

2011 ősze óta a Békés Megyei CSEÖH, illetve elődje címbirtokosai vagyunk. Szerteágazó tevékenységeink során maximálisan szem előtt tartjuk a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását. Maradéktalanul eleget kívánunk tenni a szakmai feladatok között prioritást élvező tevékenységeknek.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a rurális területeken való jelenlétet, melyeket esélyegyenlőségi programok szervezésével érünk el. 2014-ben például 2014 fő gyermek találkozhatott velünk Esélyóra keretében, szemléletformáló témakörökben. A „Neked mit jelent a család?” című, megyei gyermekrajzpályázatunkra rekord mennyiségű, összesen 1563 db rajz érkezett 112 borítékban óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztályától. A pályaművekből, széles körű média nyilvánossággal kiállítást rendeztünk. A CSEÖH irodáinak egyik fő feladata a társadalmi attitűdformálás. Munkájuk szerves része a partnerségépítés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdek képviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához. Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten. Együttműködnek az EMMI-vel a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. Információval, tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatban. Rendszeresen tartanak ingyenes jogi tanácsadást, és a helyi igényeknek megfelelően egyéb tanácsadást is. Szakmai műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A házakban ügyfélfogadás is van: az esélyházak munkatársai vagy azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, vagy átirányítják őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Kiemelt fontosságú az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az OEH és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között létrejött megállapodás, melyek értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak az EBH és a kisebbségi ombudsman tevékenységéről, valamint panaszfelvételi lehetőséget biztosítanak az EBH és a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, s a panaszokat továbbítják a két hivatalnak.

Feladatok:

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház minden tevékenységével a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását tartja szem előtt, reagálva a megyei sajátosságokra, problémákra.

A Ház tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak: fogyatékosság, nem, kor, (kiemelten az ifjúság és időskor), mély szegénység,

(kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők), a családok és az önkéntesség állnak.

A megyében másodikként, adománybolt nyílt 2013. december 6-án délelőtt, a Kazinczy utca 6/1. szám alatt, mely üzletet az Egyensúly AE Egyesület tartja fenn.

Mi is az az Adománybolt?

Az adományboltok működése az angol charity shop-ok mintáján alapszik. Az adományozni vágyók a már megunt, használaton kívüli, de mások számára értékes holmikat (könyvek, ruhák, sportszerek, műszaki cikkek, játékok, egyebek) vihetnek be a boltba, ahol ezeket kedvező áron értékesítik. Az ide betérők sokkal olcsóbban vásárolhatnak, mint a turkálókban vagy az antikváriumokban. Magyarországon körülbelül 30 adománybolt működik, ebből 10-12 a fővárosban. A boltokba öregek, fiatalok, szegények, gazdagok, külföldiek egyaránt hoznak be számukra feleslegessé vált holmikat. Gyakorlatilag bárki bármit adhat, csak az a feltétel, hogy használható legyen. Főleg a környéken élő alacsonyabb jövedelmű emberek keresik fel a boltokat: nyugdíjasok, nagycsaládosok, kismamák, de akadnak olyanok is, akik kifejezetten kincsvadászat céljából érkeznek.

Az adománybolt lényege, hogy a lakosság a feleslegessé vált értékeit (műszaki cikkek, bútorok, egyebek) felajánlhatja, ezeket a bolt minimális áron adja tovább az oda betérőknek, az így keletkező bevételt pedig az egyesület szociális célokra fordítja. Többszörös funkciója van a boltnak. Egyrészt fontos azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy nem dobják ki, hanem inkább felajánlják mások számára azokat a ruhákat, bútorokat, játékokat, dolgokat, amelyek jó állapotban vannak, de az ő háztartásukban már nem szükségesek. Azoknak is fontos, akik később örömmel hordhatják az itt igen kedvezményesen megvásárolt ruhákat, örömmel játszhatnak a játékokkal, vagy használhatják a bútort. Mindeközben megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk, akik már évek óta nem tudtak elhelyezkedni, e lehetőség számukra is nagy segítséget jelent, nem csak anyagilag, hanem szociálisan és lelkileg is. A bolt megnyitása igazi ünnep a számunkra. Ezzel a hiánypótló szolgáltatással akkor tudunk segíteni a rászorulóknak, ha folyamatosan lesz elegendő adomány. Szeretnék, hogy a város lakói megérezzék, milyen jó adni, és hogy tudják, jó helyre kerülnek adományaik. Hosszú távú terveink között szerepel, hogy ez ne csak egy bolt, hanem közösségi tér is legyen, akár filmvetítésekkel, kiállításokkal. Említésre méltó esemény volt többek között a 2016.05.27-én országszerte megrendezett,,Adományboltok éjszakája”. Ez alkalomból üzletünkben kiállításra kerültek a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola Iparművészeti szakos végzős diákjainak vizsgamunkái. Az éjszaka folyamán érdeklődőket, vásárlókat teasüteménnyel, teával kínáltuk.

 

Egy sikeres pályázat keretein belül a Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016 májusában használatba adta a Bankó András utca 44 szám alatti ingatlant.

 

 1. 08. 22-től valósul meg a Bankó András utca 44. szám alatti telephelyünkön közösségi alapellátás pszichiátriai beteg és szenvedélybetegek részére.

A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyőződés, hogy a hosszan tartó pszichiátriai problémával és szenvedélybetgséggel élők képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet élni.

A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell nyújtani, azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra. A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, A közösségi ellátást nyújtó szakemberek munkájának fókuszában a hosszan tartó pszichiátriai problémával élők felépülési, rehabilitációs lehetősége áll.

Cél, a betegségből adódó rehabilitációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.

Interprofesszionális tevékenységével elősegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, és segít annak összehangolásában, hogy minden résztvevő ugyanazon célért dolgozzon egy együttműködő és támogató kapcsolatban. A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a klienseink ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szerveződő együttműködésének keretei között tud nyújtani. A különböző szakterületek és szolgáltatások együttműködése alapelv a közösségi ellátások működtetésénél.

A közösségi szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A segítséget kérők ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat. Az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítjuk:

 • Megkeresés
 • Tanácsadás
 • Esetkezelés
 • Gondozás
 • Készségfejlesztés

 

A pszichoszociális rehabilitáció eszköztárával segíti a közösségi ellátás az igénybe vevők felépülését :

 • Az érintettek megküzdési képességének erősítésével
 • Önsegítő aktivitásuk ösztönzésével
 • Felelősségérzetük ébren tartásával
 • Készségfejlesztéssel
 • Személyes szabadságuk tiszteletben tartásával
 • Erőforrások felkutatásával
 • Segítő intézmények közti együttműködés serkentésével
 • Hozzátartozók támogatásával