MERSZ Közhasznú Alapítvány

Partner neve: MERSZ Közhasznú Alapítvány
A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)

E) Törekvés az egészség fejlesztésére

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;

 

Partner szerepe a tervezésben: Részt vett a projekt előkészítésében, pályázat benyújtásában. Felelős a projektfejlesztés végrehajtásáért.
Partner szerepe a végrehajtásban: Mint konzorciumi tag felelős a végrehajtásban.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint konzorciumi tag nem felelős a fenntartásban.

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI RÉSZLETEZVE

 • A médiatevékenység, nyilvánosság, a civil szervezetek segítése
 • könyvbemutatók, kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, filmvetítések, közönségtalálkozók, író-olvasó találkozók, dedikálások és más kulturális programok szervezése;
 • részvétel minden olyan információhordozó (lap, könyv, CD, DVD) szerkesztésében, tartalmi összeállításában, kiadásában és terjesztésében, amely a hagyományőrzést, az értékvédelmet tartja szem előtt;
 • vélemények összegzése, kialakítása, publikálása bármely, az alapítvány céljait tükröző témában, ezzel is erősítve az emberek önkifejezési hajlandóságát, a társadalom véleményekre való nyitottságát, a „problémák megbeszélhetőek” elv érvényre juttatását;
 • elektronikus és nyomtatott sajtótermékek, cikkek, írások, műalkotások megjelentetése, menedzselése, népszerűsítése, reklámozása, kiadása;
 • antológiák, gyűjtemények megjelentetése, kiadása;az újságírás hagyományainak megőrzése, a tényfeltáró sajtóműfajok támogatása, erősítése, népszerűsítése;
 • újszerű sajtóműfajok létrejöttének ösztönzése, támogatása, népszerűsítése;
 • progresszív kiadványok készítésének ösztönzése, ilyen törekvések erősítése;
 • civil hírportál létrehozása, működtetése;
 • internetes hírszolgáltatás, internetes napi vagy hetilap, blog létrehozása, működtetése;
 • civil szponzorációs lehetőségek feltárása, népszerűsítése, szervezése;
 • a célokkal kapcsolatos weboldalak szerkesztése, önköltséges biztosítása más szervezetek részére;
 • online „televízió” és „rádió” létrehozása, az audiovizuális kultúra eszközeinek felhasználása a célokkal kapcsolatos hatékonyság növelése érdekében;
 • tematikus gyűjtemények, lexikonok, kiadványok létrehozása, szervezése, támogatása, kiadása, megjelentetése;
 • a karikatúra-kultúra képviselete, megjelenítése, kapcsolódó rendezvények, fesztiválok, versenyek, versengések, bemutatók, kiállítások szervezése, lebonyolítása;
 • a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozása;
 • nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozása és fejlesztése;
 • a társadalmi kohéziót erősítő programok szervezése, lebonyolítása;
 • a civil kontroll erősítése;
 • a civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása, ebben való hatékony közreműködés;
 • a civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások kiépítése, biztosítása, létrehozása, fejlesztése
 • civil együttműködések, és egyéb hálózati rendszerek létrehozása és működtetése
 • a magyar civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjének ösztönzése, szervezése, kialakítása, támogatása;
 • civil szervezetek kapacitásfejlesztése, képzése;
 • a települési/kistérségi (járási)/megyei/országos szintű civil érdekérvényesítést és a társadalmi nyilvánosságot szolgáló projektek megalapozása, előkészítése, megszervezése, végrehajtása, kommunikálása;
 • információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok szervezése, létrehozása, fejlesztése;
 • Magyarország soros EU-elnökségének össztársadalmi szintű megismertetése, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítése;
 • a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok ösztönzése, szervezése, létrehozása, erősítése;
 • a civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységének szervezése, lebonyolítása, ösztönzése, minőségi fejlesztése;
 • a civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások szervezése, elvégzése, értékelése, publikálása;
 • a magyarországi civil szervezetek európai integrációs, nemzetközi és határon túli magyar civil kapcsolatainak segítése, szervezése, ösztönzése, létrehozása;
 • a nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének ösztönzése, elősegítése, szervezése, kivitelezése;
 • civil szervezetek interneten való megjelenésének szervezése, segítése, kivitelezése, tervezése és lebonyolítása;
 • a civil szervezetek szakmai tanulmányútjainak előkészítése, szervezése, lebonyolítása, ösztönzése;
 • civil találkozók, egyeztető fórumok létrehozása, előkészítése, megszervezése, ösztönzése;
 • civil szervezetek stratégiai tervezésének megalapozása, előkészítése, megszervezése, elkészítése, kommunikálása;
 • civil tanácsadói szolgáltatások létrehozása és működtetése.
 • PR- és marketingtevékenység, a gyermekek és az ifjúság ügyének felkarolása
 • PR- és marketingtevékenység, sajtótájékoztatók, reklámkampányok szervezése, széleskörű promóciós tevékenység minden olyan kulturális termék (könyv, CD lemez, DVD, film vagy bármilyen egyéb produkció) körül, amely segíti a kultúra fennmaradását, fejlődését, népszerűsítését, az alapítványi célok elérését, megvalósítását;
 • a célokkal kapcsolatos újszerű, különleges, meghökkentő, figyelemfelhívó reklámok készítése, hirdetések szervezése, lebonyolítása, PR-cikkek létrehozása/publikálása, megjelentetése;
 • fiatal, feltörekvő alkotóművészek vagy olyan alkotók és gondolkodók felkarolása, akik valamilyen oknál fogva méltatlanul kimaradnak a média reflektorfényéből: országos hírnévre még szert nem tett írók, költők, zenészek, színészek, képzőművészek, fotóművészek bevonása különböző kulturális programokba. Részükre fellépési és bemutatkozási lehetőség biztosítása egy-egy általunk szervezett irodalmi esten, könyvbemutatón, író-olvasó találkozón, kiállítás-megnyitón, hangversenyen;
 • a gyermekek és a fiatalok helyes kulturális értékorientációjának segítése: együttműködő partnerként jelen lenni olyan törekvések mellett, amelyek a szülők, nevelők iránti tisztelet erősítését, a könyv szeretetét, az olvasás népszerűsítését, a drogprevenciót, az agresszió visszaszorítását szolgálják, jellemzően ilyen jellegű könyvekre, folyóiratokra és más kiadványokra, valamint előadásokra, konferenciákra való figyelemfelhívással, illetve az azokban társszervezőként való szerepvállalással;
 • a fiatalságban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, életpálya-tervezésük és életpálya-vezetésük tudatosságának fejlesztése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése az egyéni és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív programok biztosításával, továbbá az e tevékenységeket hosszútávon megvalósítani képes szolgáltatások, intézmények fejlesztésével;
 • a fiatal korosztályok produktív életstílusra nevelése, az egészségtudatosságuk, személyes életük, társas és társadalmi kapcsolataik, környezetük feletti kontroll képességük javításával;
 • a demokratikus értékek megismertetése és elismertetése, a felnőtt társadalomba történő zökkenőmentes beilleszkedés elősegítése, a gyerekek, a serdülők és a fiatalok szűkebb és tágabb közösségeikben befogadó, toleráns attitűdjének kialakítása, erősítése, a nemzeti és európai identitás fejlesztése, a fenntartható, békés társadalom építésének előmozdítása;
 • különböző társadalmi programok szervezése annak érdekében, hogy mind többen értéknek és a sikeres élet részének tekintsék a családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői szerepükre;
 • az ifjúsági korosztályok (12-29 éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése;
 • a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése általában, és különösen európai polgári részvételük előmozdítása;
 • a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió erősítése érdekében;
 • különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése;
 • az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén;
 • ifjúsági cserék, ifjúsági kezdeményezések, ifjúsági demokráciaprojektek szervezése, segítése;
 • az ifjúsági munkában és az ifjúsági szervezetekben aktívan részt vevők képzése és hálózatépítése;
 • fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozóinak szervezése, lebonyolítása;
 • A természet és a környezet védelme, az ember a tájban, a fenntartható életmód, fogyasztói magatartás
 • aktív és hatékony közreműködés a természet- és környezetvédelem ügyében: e tárgyban előadások és természetismeretet bővítő, természetmegóvást ösztönző kirándulások szervezése;
 • természetvédelmi, tájképvédelmi, turisztikai, egészséges táplálkozási, egészséges élelmiszer- és mozgáskultúra-népszerűsítési, bio-termesztési, kutatás-fejlesztési vagy műemlékvédelmi célú kampány, és közösségfejlesztés;
 • az élő környezet létfontosságú funkcióinak védelme;
 • népek, nemzetek, népcsoportok, tájegységek, vidékek ételeinek bemutatása, népszerűsítése;
 • tájékoztató és vitafórumok szervezése, illetve internetes üzemeltetése;
 • a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével;
 • a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával;
 • a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése;

Pályázatok, elismerések

 • a pályázatokkal kapcsolatos civil aktivitás fokozása, elősegítése;
 • a különféle területeken kiemelkedően teljesítő, civil kurázsit felmutató személyek, szervezetek elismerése különböző, a minőséget és a civil értékeket előtérbe helyező szellemiségű díjak alapításával, odaítélésével, átadásával, társadalmi megismertetésével;
 • a civil szervezetek munkáját segítő képzettségek, végzettségek, szakképesítések, tanfolyamok szervezése, ilyenekre történő beiskolázások, ilyen képzések lebonyolítása;

BEMUTATKOZÁS:

 

Működésünk irányultsága a fiatalokkal, idősekkel, közösségekkel kapcsolatos tevékenységek láncolatára fűződik fel. Az internetes felület felhasználásával, az elektronikus kommunikáció eszközeivel segítjük más civil szervezetek sikeres működését. Megvalósítjuk kitűzött céljainkat: módszerünk a vélemények összegzése, kialakítása, koordinálása, egységbe integrálása bármely, az alapítvány céljait tükröző témában, ezzel is erősítve az emberek önkifejezési hajlandóságát, a társadalom véleményekre való nyitottságát, a „problémák megbeszélhetőek” elv érvényre juttatását. Más civil szervezetekkel együttműködve közreműködtünk a társadalmi kohéziót erősítő programok szervezésében, lebonyolításában. A civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása, ebben való hatékony közreműködés kapcsán nemcsak kommunikációs, szervezési, koordinációs munkával, de az együttműködések generálásával is sokat tettünk. Erősítettük a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, képzését. Személyes közreműködésünkkel is elősegítettük a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködését, határ-menti és határokon átnyúló civil kapcsolatok ösztönzését, szervezését, létrehozását, erősítését. Megvalósult – kiemelt vállalásunkként a gyermekek és a fiatalok helyes kulturális értékorientációjának segítése: együttműködő partnerként jelen voltunk olyan törekvések mellett, amelyek a szülők, nevelők iránti tisztelet erősítését, a könyv szeretetét, az olvasás népszerűsítését, a drog-prevenciót, az agresszió visszaszorítását szolgálták. A fiatal korosztályok produktív életstílusra nevelésében, az egészségtudatosságuk, személyes életük, társas és társadalmi kapcsolataik, környezetük feletti kontroll képességük javításával különböző társadalmi programok szervezésében, abban, hogy mind többen értéknek és a sikeres élet részének tekintsék a családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői szerepükre. A helyi termékek, valamint a kevésbé kemizált termékek előtérbe helyezésének népszerűsítése kapcsán több együttműködésben is szerepet vállaltunk. A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, elsősorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek, valamint az otthonosság fontosságának tudatosításával egyik kiemelt feladatunk volt. Több pályázati partnerségünk is bizonyítja a humán együttműködések, különösen a településeken, kistérségeken belüli közösségek erősítése és a fenntarthatóság érdekében végzett munkánkat. Működésünkkel az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadó szervezetek felkutatása, információkkal való ellátása és önkéntesek fogadására képessé tétele érdekében is sokat tettünk. Projektjeink a települési értékek megóvása, védelme, állapotuk, állaguk javítása, fejlesztése, korszerűsítése témakörében sikeresek voltak. Sajtó- és kommunikációs tréninget szerveztünk civileknek. A civil és lakossági közösségek, civil szervezetek megerősítése terén is több sikeres projektünk volt, illetve jelenleg is folyamatban vannak ilyenek.